ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012

فصل 51 صنعتی کوره و کوره

51.1 عمومی
51.2 محل سکونت
51.3 کنترل ایمنی

فصل 52 سیستم های ذخیره سازی ثابت باتری

52.1 عمومی
52.2 اجازه ها و پروانه
52.3 ویژگی های ایمنی

فصل 53 تبرید مکانیک

53.1 عمومی
53.2 ویژگی های ایمنی
53.3 عملیات، نگهداری و تست

فصل 54 ازن گاز تولید و تجهیزات

54.1 در محدوده
54.2 محل سکونت
54.3 لوله، شیرآلات و اتصالات
54.4 خاموش کردن خودکار
54.5 خاموش کردن دستی

فصل 60 مواد خطرناک

60.1 عمومی مورد نیاز
60.2 ویژه تعاریف
60.3 طبقه بندی مواد، زباله ها، و خطر از مطالب
60.4 ذخیره سازی مجاز و محل استفاده از
60.5 اساسی مورد نیاز
60.6 اضطراری اقدام برنامه ریزی، کنترل خطر آتش سوزی خطر و شیمیایی مورد نیاز برای فرآیندهای صنعتی
60.7 عملکرد جایگزین