ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012

فصل 71 جامدات آتشزا می باشد و مایعات

71.1 عمومی

فصل 72 ناپایدار (واکنش) جامد و مایعات

72.1 عمومی

فصل 73 آب واکنشی جامدات و مایعات

73.1 عمومی

فصل 74 آمونیوم نیترات

74.1 عمومی

فصل 75 پراکسید آلی جامدات و مایعات

75.1 عمومی

مواد توضیحی به پیوست
ضمیمه B طبقه بندی مواد خطرناک
ضمیمه C فرمان نمونه اتخاذ NFPA 1، کد آتش
ضمیمه D مواد خطرناک برنامه های مدیریت و بیانیه مواد خطرناک موجودی
پیوست E آتش نشانی شیر آتش نشانی محل و توزیع
ضمیمه F آتش ایمنی ساختمان سیستم نمره دهی
ضمیمه G اطلاعاتی منابع
شاخص