ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012

فصل 11 خدمات ساختمان

11.1 ایمنی آتش برق
11.2 گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع
11.3 آسانسور، پله برقی و نوار نقاله
11.4 نرم افزار
11.5 وسایل گرمایشی
11.6 ناودانها زباله، زباله سوز، و فرورفتگی های لباسشوئی
11.7 ثابت ژنراتور و سیستم های برق در حالت آماده Standby
11.8 دود کنترل
11.9 اورژانس مرکز فرماندهی
11.10 دو راه ارتباطات رادیویی سیستم های بهبود.
11.11 گازهای طبی و سیستم های خلاء.
11.12 فتوولتائیک سیستم

فصل 12 از ویژگی های حفاظت در برابر آتش

12.1 عمومی
12.2 ساخت و ساز
12.3 آتش مقاوم مواد و ساخت و ساز
12.4 درهای آتش و Protectives عامل های دیگر
12.5 پایان داخلی
12.6 مطالب و مبلمان
12.7 موانع آتش
12.8 پارتیشن دود
12.9 موانع دود

فصل 13 آتش نشانی سیستم های حفاظت

13.1 عمومی
13.2 سیستم Standpipe
13.3 خودکار دوربین دکور و مخفی
13.4 پمپ آتش نشانی
13.5 آبرسانی
13.6 آتش خاموش قابل حمل
13.7 تشخیص، زنگ هشدار، و سیستم های ارتباطی
13.8 حفاظت سیستم های آتش
13.9 حفاظت از آتش شده یا سرکوب دستگاه ها و تجهیزات

فصل 14 به معنای خارج شدن

14.1 برنامه
14.2 خروج راهروها بازدید
14.3 عمق رنگ
14.4 استفاده از قابلیت اطمینان رو
14.5 دهانه درب
14.6 محوطه و حفاظت از پله ها
14.7 معابر خروج
14.8 ظرفیت ابزار از خارج شدن
14.9 تعداد از وسایل از خارج شدن
14.10 ترتیب از وسایل از خارج شدن
14.11 تخلیه از عمق رنگ
14.12 تذهیب به معنای از خارج شدن
14.13 چراغ اضطراری
14.14 مارک از وسایل از خارج شدن
14.15 ثانویه به معنی فرار

فصل 15 سازمان آتش نشانی و خدمات تحویل بررسی همزمانی

15.1 برنامه
15.2 سطح اهداف خدمات
15.3 صلاحیت ارزیاب
15.4 آتش نشانی خدمات تحویل همزمانی اسناد ارزیابی
15.5 بررسی مستقل
15.6 تصویب

فصل 16 حفاظت از ساخت و ساز، تغییر، و عملیات های تخریب

16.1 عمومی مورد نیاز
16.2 فرآیندها و مخاطرات
16.3 حفاظت از آتش
16.4 حفاظت از عملیات ساخت و ساز و تغییر
16.5 ایمنی از حریق در طول تخریب
16.6 مشعل کاربردی سیستم بام
16.7 کتری تار
16.8 آزبست حذف

فصل 17 رابط شهری Wildland

17.1 عمومی
17.2 طرح
17.3 Wildland آتش مناطق مستعد

فصل 18 آتش دسترسی به بخش آب و تامین

18.1 عمومی
18.2 آتش دسترسی گروه
18.3 منابع آب.
18.4 جریان آتش مورد نیاز برای ساختمان
18.5 کنار شیرهای آتش نشانی

فصل 19 قابل احتراق زباله و پسماند

19.1 عمومی
19.2 احتراق زباله و پسماند

فصل 20 اشغال ایمنی آتش

20.1 به Occupancies مجلس
20.2 آموزشی به Occupancies
20.3 مراقبت روزانه به Occupancies
20.4 به Occupancies مراقبت از سلامتی
20.5 هیئت مدیره مجتمع های مسکونی و مراقبت به Occupancies
20.6 مراکز بهداشت مراقبت سیار
20.7 بازداشت و به Occupancies تادیبی
20.8 هتل ها و خوابگاه
20.9 آپارتمان
20.10 اقامت و یا خانه Rooming
20.11 یک و دو خانواده حویلی و تولید مسکن
20.12 به Occupancies بورس
20.13 به Occupancies کسب و کار
20.14 صنعتی به Occupancies
20.15 به Occupancies ذخیره سازی
20.16 ویژه سازه ها و ساختمان های بلند
20.17 ابنیه تاریخی و منابع فرهنگی