ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012

فصل 21 فرودگاه ها و Heliports

21.1 آشیانه
21.2 پایانه
21.3 پشت بام ساخت و ساز فرودگاه هلیکوپتر و حفاظت

فصل 22 خودرو مخرب محوطه

22.1 عمومی
22.2 اجازه ها و پروانه
22.3 آتش گروه جاده های دسترسی
22.4 جوش و برش
22.5 خانه داری
22.6 آتش خاموش
22.7 تایر ذخیره سازی
22.8 سوزاندن عملیات
22.9 سیالات موتور خودرو و مواد خطرناک

فصل 23 Cleanrooms

23.1 عمومی
23.2 کاربرد
23.3 اجازه ها و پروانه

فصل 24 Drycleaning

24.1 عمومی
24.2 اجازه ها و پروانه

فصل 25 Grandstands و سفید، صندلی تاشو و تلسکوپی، چادر، و سازه های غشایی

25.1 عمومی
25.2 چادر
25.3 Grandstands
25.4 صندلی تاشو و تلسکوپی
25.5 سازه های غشایی دائم
25.6 سازه های غشایی موقت

فصل 26 آزمایشگاه با استفاده از مواد شیمیایی

26.1 عمومی
26.2 آزمایشگاه به Occupancies بهداشت و درمان
26.3 اجازه ها و پروانه

فصل 27 خانه ساخته شده و خودرو سایت تفریحی

27.1 عمومی
27.2 سایت های ساخته شده
27.3 پارک خودرو تفریحی و اردو

فصل 28 اسکله، Boatyards، پایانه های دریایی، بعضا، و Wharves

28.1 اسکله، Boatyards، و دیگر امکانات تفریحی دریایی
28.2 پایانه های دریایی، بعضا، و Wharves
28.3 ساخت و ساز، تبدیل، تعمیر، و غیر روحانی تا عروق

فصل 29 گاراژ پارکینگ

29.1 عمومی

فصل 30 موتور سوخت توزیع امکانات و گاراژ تعمیر

30.1 موتور سوخت توزیع امکانات
30.2 گاراژ تعمیرات
30.3 عملیاتی مورد نیاز