تجهیزات ایمنی و امنیتی

فهرست NFPA - فصل 71 تا 75

ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012 فصل 71 جامدات آتشزا می باشد و مایعات 71.1 عمومی فصل 72 ناپایدار (واکنش) جامد و مایعات 72.1 عمومی فصل 73 آب واکنشی جامدات و مایعات 73.1 عمومی فصل 74 ...

تاریخ انتشار : 25 دی 1395 دسته : اطلاع رسانی ادامه مطلب
فهرست NFPA - فصل 61 تا 70

فهرست NFPA - فصل 61 تا 70

ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012 فصل 61 محصولات آئروسل 61.1 مقررات عمومی 61.2 الزامات اساسی 61.3 ذخیره سازی در انبارها و مناطق ذخیره سازی 61.4 به Occupancies بورس عملیات 61.5 و تعمیر و نگهداری فصل ...

تاریخ انتشار : 25 دی 1395 دسته : اطلاع رسانی ادامه مطلب
فهرست NFPA - فصل 51 تا 60

فهرست NFPA - فصل 51 تا 60

ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012 فصل 51 صنعتی کوره و کوره 51.1 عمومی 51.2 محل سکونت 51.3 کنترل ایمنی فصل 52 سیستم های ذخیره سازی ثابت باتری 52.1 عمومی 52.2 اجازه ها و پروانه 52.3 ویژگی ...

تاریخ انتشار : 25 دی 1395 دسته : اطلاع رسانی ادامه مطلب
فهرست NFPA - فصل 41 تا 50

فهرست NFPA - فصل 41 تا 50

ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012 فصل 41 جوش، برش، و گرم کار 41.1 عمومی 41.2 مسئولیت برای گرم کار 41.3 پیشگیری از آتش هشدارها 41.4 صاحبان انحصاری و اپراتور های فردی 41.5 عمومی نمایشگاه ...

تاریخ انتشار : 25 دی 1395 دسته : اطلاع رسانی ادامه مطلب
فهرست NFPA - فصل 31 تا 40

فهرست NFPA - فصل 31 تا 40

ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012 فصل 31 محصولات جنگلی 31.1 عمومی 31.2 اجازه ها و پروانه 31.3 حفاظت از ذخیره سازی از محصولات جنگل فصل 32 فیلم و تلویزیون تولید Soundstages استودیو و ...

تاریخ انتشار : 25 دی 1395 دسته : اطلاع رسانی ادامه مطلب
فهرست NFPA - فصل 21 تا 30

فهرست NFPA - فصل 21 تا 30

ترجمه فارسی فهرست NFPA نسخه 2012 فصل 21 فرودگاه ها و Heliports 21.1 آشیانه 21.2 پایانه 21.3 پشت بام ساخت و ساز فرودگاه هلیکوپتر و حفاظت فصل 22 خودرو مخرب محوطه 22.1 عمومی 22.2 اجازه ها ...

تاریخ انتشار : 25 دی 1395 دسته : اطلاع رسانی ادامه مطلب
ثبت آگهی رایگان